Escola Gremial d'Instal.ladors d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona

CERT. PROFESSIONALS

Informaci贸 Certificats Professionals

QUÈ ÉS UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT?

•Document oficial que acredita les competències professionals que té una persona per al desenvolupament d'una activitat laboral amb significació per a l'ocupació. Fa referència a les qualificacions del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals
•Ho expedeix l'Administració Laboral
•Determina la formació requerida per a una professió al mercat de treball.

QUÈ AMB SI AMB UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT?
Com a persona que busco treball:
•    Acreditació oficial que sóc competent en la meva professió
•    Possibilita l'accés a un itinerari formatiu coherent que augmenti la meva capacitació.
•    Facilita l'accés a la promoció professional, afavoreix la possibilitat de mobilitat laboral i el reconeixement social.

 

Com a empresa que busco competitivitat
•    Facilito formació acreditable i reconeguda als meus empleats
•    Incremento la meva competitivitat en adequar la competència dels meus empleats a les exigències canviants del mercat de treball
•    M'asseguro una selecció de personal fiable, basada en competències professionals acreditades.


Un Certificat de professionalitat s'organitza en les tres parts següents:
•    Identificació de les dades del propi certificat
•    Perfil professional que inclou les competències que es requereixen al mercat de treball
•    Formació que s'ha de realitzar per adquirir aquestes competències.
Cada certificat s'estructura, a més, en tres nivells de qualificació (1, 2 i 3) i cadascun d'ells depèn del grau de responsabilitat, autonomia i complexitat dels coneixements a aplicar; en el desenvolupament de les activitats laborals.

Quins requisits haig de reunir per accedir a la formació d'un Certificat?
Els requisits d'accés depenen del nivell de qualificació del certificat.

 

Per al nivell 1, no s'exigeixen  requisits acadèmics ni professionals, encara que s'han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin l'aprenentatge.
 

Per al nivell 2 s'ha de complir algun dels següents requisits:
•    Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
•    Certificat de professionalitat de nivell 2.
•    Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
•    Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o ben haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
•    Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
•    Tenir les competències clau necessàries, d'acord amb el recollit en l'annex IV del reial decret 34/2008, per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

 

Per al nivell 3 s'ha de complir algun dels següents requisits:
•    Títol de Batxiller.
•    Certificat de professionalitat de nivell 3.
•    Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
•    Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior o ben haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
•    Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
•    Tenir les competències clau necessàries, d'acord amb el recollit en l'annex IV del reial decret 34/2008, per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

 

Qui ho expedeix?
Són expedits pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i per l'Administració laboral competent de les Comunitats Autònomes.
Sempre són expedits a sol·licitud de l'interessat.
El certificat de professionalitat s'expedirà quan:
•    S'hagin superat tots els mòduls del certificat, inclòs el mòdul de formació pràctica en centres de treball,
•    O quan s'hagin acreditat totes les Unitats de competència a través del procediment d'acreditació de l'experiència laboral
S'expedirà una Acreditació parcial acumulable quan:
•    s'hagi superat amb avaluació positiva algun mòdul del certificat
•    o es tingui alguna Unitat de competència acreditada pel procediment de reconeixement de l'experiència laboral.