Escola Gremial d'Instal.ladors d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona

Riscos Laborals

P_PRL 60H
CODI: MN214

Objectius:
Valorar els riscos laborals existents a la seva ocupació o a l’empresa i proposar els sistemes de prevenció dels mateixos en funció de l’activitat productivaClasses teòriques: 60 hores
Classes pràctiques:


Desenvolupament:

Inici del curs segons inscripcions
Lliurament de documentació tècnica
Pràctiques a l’aula laboratori de l’Escola
Avaluació final, control d’assistència i lliurament de diploma acreditatiu.Horari: segons convocatoria


Durada: 50 hores


Programa:

 

((Annex III de l'Acord estatal del metall de 20 de març de 2009)

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.

- El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
- Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
- Marco normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.Riscos generals i la seva prevenció.

- Riscos lligats a les condicions de seguretat.
- Riscos lligats al medi ambient del treball.
- La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
- Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
- Planes d'emergència i evacuació.
- El control de la salut dels treballadors.
Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.

- Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc.).
- Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
- Organització preventiva del treball: 'rutines bàsiques'.
- Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
- Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.).Primers auxilis.

- Procediments generals.
- Pla d'actuació.