Escola Gremial d'Instal.ladors d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona

Riscos Laborals

PRL RECICLATJE ELECTRICITAT
CODI: MN88-7

Curs destinat al personal en actiu que va realitzar la formació de PRL fa 3 anys o al personal del sector que porti més d'un any desempleado.es d'obligada realització des de l'1 de gener de 2017. Per a els treballadors que no hagin realitzat la formació, tenen, com a data limit, fins a juny de 2018.

Durada
4 hores

Horari
Única sessió de 18:00 a 22:00 hores.

Contingut

A. Definició dels treballs.

Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics
Línies elèctriques aèries i subterrànies d'alta i baixa tensió.
Centres de transformació.
Subestacions.
Muntatge i manteniment elèctric industrial i edificació.
Instal·lacions provisionals d'obra.

B. Tècniques preventives específiques.

Identificació de riscos
Avaluació de riscos del lloc (genèrica)
Mitjans auxiliars (plataformes elevadores, bastides, escales de mà, màquines de tir, de fre, d'empalmar, corrioles, gats, carros de sortida a conductors, perxes de verificació d'absència de tensió).
Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
RD 614/2001
Manipulació manual de càrregues
Treballs en altura
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S,…).
Utilització de línies de vida verticals i horitzontals en els diferents tipus d'ancoratge i estructures.