Escola Gremial d'Instal.ladors d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona

Carnets d'Instal┬Ělador Autoritzat

CARNET DE GAS B 220 HORES (SP)
CODI: CN041SP

Objectius:
Curs teòric  destinat a la formació d’instal·ladors per a la obtenció del Carnet d’Instal·lador de gas CATEGORIA B  i que puguin acreditar dos anys d’experiència.

Desenvolupament:
Lliurament de documentació tècnica
Ús de la intranet per a la realització de test i comunicació amb el professorat.
Taxes d'examen incloses en el preu.

Horari: segons convocatòria  |  de 19.00 a 22.00 h

Requisits(complir un dels dos)
- Disposar d'un Grau Mitjà de qualsevol especialitat
- Acreditar 2 anys d'experiència (certificat d'empresa)   
- Aportar Vida Laboral actualitzada   
- Rasic empresa de Gas mitjançant certificat
Aquesta documentació s'ha d'aportar abans de l'inici del curs i formalitzar la matrícula.

Programa:
1.- MATERIALS, UNIONS I ACCESSORIS
2.- INSTAL·LACIONS DE CANONADES I COMPTADORS
3.- VENTILACIONS DE LOCALS
4.- CREMADORS, DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ I ENCÈS
5.- APARATS D’UTILITZACIÓ, ADAPTACIÓ A ALTRE TIPUS DE GAS
6.- REGLAMENTACIÓ GAS CATEGORIA B
7.- CONCEPTES DE FÍSICA I QUÍMICA
8.- AMPOLLES I DISPOSITIUS DE GLP
9.- CÀLCUL D’INSTAL·LACIONS